Werkwijze

Bij aanmelding wordt een eerste gesprek gepland, het intakegesprek. In dit gesprek brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van de behandeling verwacht. Ook wordt er uitleg gegeven over de praktijk, zodat u een goed beeld heeft van de gang van zaken. Daarnaast zullen we (kort) ingaan op uw verdere leefsituatie en geschiedenis om een goed beeld te krijgen van u als persoon, zodat we de behandeling zo goed mogelijk op u af kunnen stemmen. Het intakegesprek duurt 45 minuten. Om u zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, kan het zijn dat u de intake heeft bij een andere therapeut dan degene die uw verdere behandeling zal doen. Wilt u dit liever niet, dan horen we dat graag van u.

Aan het einde van het eerste gesprek of bij de start van het tweede gesprek bespreken we hoe de verdere behandeling er uit zal zien en of u zich hierin kunt vinden. Soms kan een tweede intakegesprek gewenst zijn. Vervolgens kan begonnen worden met de behandeling. Over het algemeen is deze van korte duur (5-15 gesprekken). Gesprekken duren drie kwartier en vinden meestal eens per een à twee weken plaats, afhankelijk van uw behoefte en de inschatting van de therapeut. Bij de Gespecialiseerde GGZ is er geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. 

Na het eerste gesprek stellen we graag uw huisarts op de hoogte. Tijdens uw behandeling kan er, indien nodig, ook verder overleg plaatsvinden. Na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts hiervan schriftelijk bericht. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatie-uitwisseling, dan kunt u dat uiteraard aangeven.

We werken veelal met behulp van cognitieve gedragstherapie. Dit betekent een actieve aanpak, gericht op het veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag. Indien nodig kan EMDR ingezet worden, een behandeling die gericht is op het verminderen van klachten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Ook andere behandelmethoden kunnen echter toegepast worden, afhankelijk van uw klacht en hulpvraag. Aanvullende informatie over de verschillende vormen van behandeling kunt u vinden bij Behandelmethoden. Het is gebruikelijk om te werken met huiswerk, vaak in de vorm van oefeningen of schrijfopdrachten. Dit zorgt er voor dat u niet alleen tijdens het gesprek maar ook in het dagelijks leven vorderingen kunt maken in uw behandeling.

Het is belangrijk dat u zich bij de psycholoog op uw gemak voelt. Als u het gevoel heeft dat het niet klikt kunt u dat aangeven zodat, in overleg met u, kan worden gezocht worden naar een alternatief. Ook kan tijdens de gesprekken soms blijken dat er aanvullende behandeling noodzakelijk is. In dat geval kunt u verwezen worden, bijvoorbeeld naar een vrijgevestigd psychotherapeut of een andere hulpverleningsinstantie. Daarnaast kunnen we indien gewenst verwijzen voor een psychiatrisch consult.